• آدرس:
  • ایمیل:asiehostadi@gmail.com
  • دپارتمان ها: بازرایابی و توسعه تجاری , دپارتمان طراحی

آسیه استادی

مدیر دپارتمان طراحی


کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانشجوی دکتری معماری از دانشگاه آزاد واحد بین المللی - کیش

analytics
Search Console