• مهدی استادی
  مهدی استادی
  مدیریت عالی
  • حمید استادی
   حمید استادی
   بازرایابی و توسعه تجاری
   • آسیه استادی
    آسیه استادی
    دپارتمان طراحی
  • اکبر خاوری
   اکبر خاوری
   دپارتمان فروش و توزیع
   • مجید مقدس
    مجید مقدس
    امور صادرات
  • جمال یزدیان
   جمال یزدیان
   فروشگاه استادی
  • حسین پورمحمد
   حسین پورمحمد
   حسابداری
  • محسن یلی
   محسن یلی
   انبار
analytics
Search Console