۲. زیبایی و سلیقه

در قسمت دوم از این مجموعه "درس نوشت" به تفاوت ها در برداشت از مفهوم زیبایی میپردازیم:

"سلیقه" 
تعریف و درک انسانها از زیبایی بسیار متفاوت است ، در گفتگوهای روزمره از این درک و تعریف به واژه ی "سلیقه" تعبیر می شود.
چه عواملی بر درک ما از زیبایی تاثیر گذارند؟
تعریف و درک ما از زیبایی وابسته به عوامل متعددی است که مهمترین این عوامل عبارتند از:
analytics
Search Console