تابستان 1372 مجموعه بازرگانی استادی با هدف فعالیت موثر درعرصه توزیع و فروش "کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی" در سطح شهر مشهد افتتاح شد. مدیریت بازرگانی استادی اهداف این مجموعه را اعتقاد به پایبندی به "اخلاقیات در کسب و کار" و "مشتری مداری" و ایجاد "ارتباطات عمیق بر پایه اعتماد با همکاران و مشتریان" قرار داده است. حسن شهرت در بازار، شبکه توزیع قوی، حضور موثر و مداوم در عرصه صادرات، تنوع و سبد کامل محصولات و همچنین اعتقاد به همکاریهای فراتر از داد و ستدهای متداول اقتصادی از دستاوردهای بازرگانی استادی در این سالها بوده است. این مجموعه وظیفه خود میداند تا با پشیبانی از موسسات خیریه وهمچنین امور فرهنگی و ورزشی در سطح شهر سهم خود را از هزینه ارتقا کیفی زندگی شهر بپردازد. همچنین تلاش در برقراری روابط دوستانه در میان همکاران و دوستان و ایجاد فضای صمیمی و لذتبخش کاری در پی ارتقای کیفی فضای کسب و کار و ارتباطات و سبک زندگی همگان بوده و خواهد بود.

analytics
Search Console