در این مجموعه از نوشتار قصد داریم تا به طور خلاصه  به "مفاهیم پایه در طراحی" بپردازیم و این سلسله مباحث را تا رسیدن به جزئیاتی که به طراحی در کاشی و سرامیک و طراحی داخلی مربوط خواهد شد ادامه خواهیم داد. هدف از انتشار این مجموعه دروس عمل به رسالت بازرگانی استادی مبنی بر ارتقا سطح دانش عمومی و به اشتراک گذاشتن دارایی معنوی حاصل از سالیان دراز فعالیت و تحصیل مدیریت و اعضا این مجموعه در این زمینه است. امید است با انتشار این مجموعه از مقالات بتوانیم به ارتقا سطح دانش مشتریان و همکاران مجموعه بازرگانی استادی کمک کنیم.

درس اول - تعریف زیبایی و نظریه اسمیت:

در تعریف زیبایی - نظریه پردازان زیادی در مورد مفهوم زیبایی اظهار نظر کرده اند، از متداولترین این نظریه ها تعریف "پیتر اسمیت" از زیبایی است: 
پیتر اسمیت زیبایی را به سه دسته کلی تقسیم می کند و آن را به سطوح مختلف امواج دریا تشبیه می نماید .
دسته اول که مفاهیم پایه ای زیبایی هستند ، با گذر زمان تغییر نکرده و در تمام زمانها ارزشمند هستند . مفاهیم اصیل و پایه ای مانند تعادل ، تقارن ، تناسب و هماهنگی که در هر صورت زیبا هستند ، همچون پایین ترین و عمیق ترین سطح امواج دریا که کمترین تغییرات و بیشترین ثبات را در گذشت زمان دارند.

دسته دوم ، مفاهیمی که با گذشت زمان تغییرات کمی دارند اصالت کمتری دارند و مانند سطوح میانی امواج دریا به آرامی دچار تغییر می شوند ،اما این تغییر دردوره های زمانی بعدی وبرای آیندگان قابل درک است .
این مفاهیم همان سبک ها هستند که با توجه به مقتضیات زمان و جامعه تغییر کرده و جریانهای فکری را هدایت می نمایند.

دسته سوم مفاهیمی هستند که بیشترین تغییرات در گذشت زمان و کمترین اصالت را دارند وهمچون سطحی ترین امواج دریا دائما در تغییر هستند ، این مفاهیم همان مد ها هستند . مد با گذشت زمان به سرعت تغییر می کند و مفاهیم و نشانه هایی که زمانی زیبا و همه گیر بودند با فاصله زمان کوتاهی دیگر زیبا بنظر نرسیده و در برخی موارد زشت جلوه می کنند.

analytics
Search Console