"بازار عوض شده"

بسم‌الله
یک-
رکود و رونق هر دو از لابدهای هر بنگاه اقتصادی‌ای می‌باشد، این بنگاه اقتصادی می‌تواند حجره‌ای باشد کوچک و قدیمی در راسته‌ی بازاری فراموش شده، و می‌تواند کشوری باشد که با انواع تحریم‌ها در حال رویارویی‌ست.
دو-
وظیفه‌ی بازرگان در دوران رونق و رکود متفاوت است، پیش‌شرط ورود به بازار و کار اقتصادی سالم دانستن این نکته است، و به تبع آن ارائه‌ی راه‌حل برای خروج از رکود و رسیدن به رونق.

analytics
Search Console